Thursday 24.9.
Friday 25.9.
Saturday 26.9.
Sunday 27.9.
Wednesday 30.9.
Thursday 1.10.
Friday 2.10.
Sunday 4.10.
Monday 5.10.
Wednesday 7.10.
Thursday 8.10.
Friday 9.10.
Saturday 10.10.
Thursday 15.10.
Friday 16.10.
Saturday 17.10.