Wednesday 7.10.
Thursday 8.10.
Friday 9.10.
Saturday 10.10.
Sunday 11.10.
Monday 12.10.
Wednesday 14.10.